Facebook Statistics

Opatrenie 1.2: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

17-03-2011

Opatrenieje zamerné na podporu výkonnosti spracovateľských podnikov a na rozvoj inovácií. Podpora je zameraná na hmotné a nehmotné investície, ktoré sa týkajú spracovania produktov ekologického poľnohospodárstva, zavádzania inovatívnych technológií.

Žadateľom je podnikateľ v oblasti spracovania poľnohospodárskej prvovýroby, alebo podnikateľ obhospodarujúci lesy.

Cieľ
Zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie,
podporou nových technológií a využitia nových trhov.

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • zavádzania výroby nových produktov; novej techniky/technológií;
 • zlepšovania kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch;
 • zavádzania a rozširovania informačných a komunikačných technológií;
 • spracovania obnoviteľných zdrojov energie.

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú investície súvisiace s nasledovnými sektormi:

 • mäso a mäsové výrobky;
 • mlieko a mliečne výrobky;
 • hydina a vajcia;
 • prírodný med;
 • obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny;
 • ovocie a zelenina;
 • zemiaky, sadivá a osivá;
 • liečivé rastliny a koreniny;
 • hrozno a víno;
 • lesné hospodárstvo;
 • obnoviteľné zdroje energie.

V rámci podporovaných činností prvospracovateľských sektorov bude osobitný dôraz kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, ako aj so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva.
V prípade podpory investícií do produktov lesného hospodárstva založených na spracovaní dreva ako suroviny sa podporujú len činnosti pred jeho priemyselným spracovaním.

Podporované činnosti prvospracovateľských sektorov
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Napr.:
A výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov;
B výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd, atď.);
C výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie Rady (ES) č. 509/20068 a nariadenie Rady (ES) č. 510/20069);
D zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu;
E obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia na internet k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie;
F výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie;
G výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva, t. j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva (pridružená drevárska prvovýroba), spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín, zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.) a na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie, strojov a zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo – ak žiadateľ nie je mikropodnikom v zmysle odporúčania Komisie 361/2003/ES, môže o podporu v prípade OZE požiadať z OP KaHR).

Žiadateľ: podnikatelia v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej
Prvovýroby, osoby obhospodarujúce lesy alebo poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie (platba systémom refundácie)
Typ investície: zisková

Intenzita pomoci
Maximálna sadzba podpory sa obmedzuje na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES. V prípade lesného hospodárstva sa podpora obmedzuje na mikropodniky.
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
40 % (20 % EÚ, 20 % SR) pre Ostatné oblasti, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.
V podnikoch, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 odporúčania Komisie 2003/361/ES a majú do 750 zamestnancov alebo obrat do 200 miliónov EUR, sa maximálna výška pomoci znižuje o polovicu.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 5. mil. EUR, pričom v prípade lesných mikropodnikov maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva. V prípade ostatných žiadateľov celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie z ktorého dostali podporu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood