Facebook Statistics

Platby poskytované na základe aktuálneho stavu produkcie v príslušnom roku podania žiadosti.

Platby sa poskytujú na kusy zvierat, resp. na dobytčie jednotky, pričom zvieratá musia byť riadne evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a spĺňať požiadavky na identifikáciu a registráciu. Žiadatelia o platby musia byť držiteľmi zvierat v príslušnom retenčnom období.

Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová bahnice, jarky a kozy.

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku vykrmuje hovädzí dobytok samčieho pohlavia.

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová dojnice pre účely trhovej produkcie mlieka.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood