Facebook Statistics

Redistributívna platba je plošná platba odviazaná od produkcie na žiadateľom nahlásené hektáre ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých pasienkov alebo trvalých plodín. Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi maximálne na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu. Žiadateľ je povinný spĺňať minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood