Facebook Statistics


APLIKAČNÉ ZARIADENIA NA OCHRANU RASTLÍN NA APLIKÁCIU KVAPALNÝCH ZMESÍ

26-01-2021
Šírenie diela len s povolením autorov.

Kalibrácia plošných postrekovačov pred začatím aplikácie

09-11-2020
Šírenie diela len s povolením autorov.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood