Facebook Statistics
Značka Kvality


Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU Organic Awards)

05-04-2023
V stratégii "Z farmy na stôl" a „Stratégii v oblasti Biodiverzity“ je stanovený cieľ dosiahnuť 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe do roku 2030 a výrazne zvýšiť podiel ekologickej akvakultúry. Na podporu tohto cieľa Európska komisia v marci 2021 prijala Akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby a zároveň zaviedla každoročné oceňovanie za excelentnosť
v ekologickom hodnotovom reťazci.

Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU organic awards 2022)

21-03-2022
V rámci druhého ročníka usporiadania Dňa ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ (23. septembra 2022) budú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organic Europe udeľovať prvé ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood