Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2017

29-03-2017

Zoznam odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) povolených podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. v roku 2017 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (35. úplné vydanie v znení 1. a 2. dodatku). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia §2 ods. 6 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády“), a teda povolenia zberu konopy siatej po začiatku kvitnutia, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). ÚKSÚP môže povoliť výnimku z ustanovenia § 2 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády pod podmienkou, že fytoinšpektori ÚKSÚP-u (http://uksup.sk/oor-kontakty/) určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) podľa postupu uvedeného v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

35. úplné vydanie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1490690016545&uri=CELEX:C2016/478/01

1. dodatok: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1490690016545&uri=CELEX:C2017/040/01

2. dodatok: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1490690016545&uri=CELEX:C2017/057/02Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. v roku 2016 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (34. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

Upozorňujeme, že v prípade využitia ustanovenia §2 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., a teda povolenia zberu konopy siatej po začiatku kvitnutia, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, musí pestovateľ o to požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). ÚKSÚP môže povoliť výnimku z ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády pod podmienkou, že fytoinšpektori ÚKSÚP určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie a odoberania vzoriek pre stanovenie obsahu delta9-tetrahydrokanabinolu (THC) podľa postupu uvedeného v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood