Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákon č. 220/2004 Z. z.

26-02-2014

o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení č. 359/2007 Z. z.

v znení č. 219/2008 Z. z.

v znení č. 540/2008 Z. z.

v znení č. 396/2009 Z. z.

v znení č. 39/2013 Z. z.

v znení č. 57/2013 Z. z.

v znení č. 34/2014 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)