Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“

15-10-2021

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne vyhlásené výzvy v rámci PO 7 – REACT-EÚ, konkrétne:

  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

ani v Príručke pre žiadateľa, verzia 4.1, nie je uvedená nasledovná informácia, RO pre IROP zverejňuje usmernenie k spôsobu overovanie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“ nasledovne:

V prípade výziev REACT-EÚ za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020, a ak žiadateľ ukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu a uhradil všetky súvisiace platby pred predložením ŽoNFP na RO/SO, žiadateľ nepredkladá ako prílohu Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, ale v tomto prípade žiadateľ predkladá súhrnné čestné vyhlásenie (žiadateľ predkladá podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3b PpŽ). V súhrnnom čestnom vyhlásení žiadateľ uvedie: „Ukončil som fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu (žiadateľ uvedie názov projektu) a uhradil som všetky platby dodávateľom súvisiace s predmetným projektom pred predložením ŽoNFP a súčasne deklarujem, že fyzická realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020“.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood