Facebook Statistics
Značka Kvality


Zverejnenie príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania verzia 1. PRH 2021-2027

03-08-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program rybné hospodárstvo 2021-2027 (PRH 2021-2027), informuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, aby pre potreby obstarania tovarov a služieb v rámci PRH 2021-2027 postupovali v zmysle „Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1.“

Oznámenie o zverejnení Doložky vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“

14-06-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len “MPRV SR“) oznamuje, že podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Doložku vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 - 2027“.

Schválenie programu Rybné hospodárstvo 2021 – 2027

15-03-2023
Dňa 13.03.2023 bol zo strany Európskej komisie schválený Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027, rozhodnutím EK č. C(2023) 1795 final.

Oznam o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA)

24-12-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len "MPRV SR") oznamuje verejnosti, že podľa § 11 ods. 4, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa bude konať dňa 13.01.2023 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č.1, MPRV SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027".

Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027"

21-12-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zverejňuje verejnosti, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“.

ROZSAH HODNOTENIA „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“

26-10-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zverejňuje verejnosti, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“.

Príprava nového Programu rybné hospodárstvo SR 2021 – 2027 vo finálnej fáze

19-10-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, predložil Návrh Programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027 (PRH SR 2021 – 2027), ktorý bol v rámci zasadnutia 90 schôdze vlády Slovenskej republiky schválený vládou SR dňa 6. júla 2022, uznesením vlády č. 448/2022b.

Oznámenie o Strategickom dokumente „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027

05-09-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len “MPRV SR“) oznamuje, že podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začína proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 - 2027“.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood