Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 07.02.2020

18-02-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 4 428 540 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 1 442 051 Eur a územie MFO 2 986 489 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej  výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí o NFP v 1. až 4. HK

Zostatok alokácie na výzvu

Bratislavský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

3 160 213

3 878 433

0

SPOLU

3 160 213

3 878 433

0

Trnavský

RIÚS

1 532 684

117 334

1 415 350

MFO

N/A

-

-

SPOLU

1 532 684

117 334

1 415 350

Nitriansky

RIÚS

1 349 312

1 322 611

26 701

MFO

3 726 183

739 694

2 986 489

SPOLU

5 075 495

2 062 305

3 013 190

Trenčiansky

RIÚS

1 675 383

výzva bola dňa 9.1.2020 uzavretá

MFO

1 336 686

3 096 404

0

SPOLU

3 012 069

3 096 404

0

Žilinský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

4 487 547

6 372 283

0

SPOLU

4 487 547

6 372 283

0

Prešovský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

686 017

757 248

0

SPOLU

686 017

757 248

0

VÝZVA SPOLU

RIÚS

4 557 379

1 439 945

1 442 051

MFO

13 396 646

14 844 062

2 986 489

SPOLU

17 954 025

16 284 007

4 428 540

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood