Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020

28-04-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 33 150 645 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 26 151 008 Eur, a územie MFO 6 999 637 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia vo výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených resp. schválených/zazmluvnených žiadostí o NFP  v 1. až 12. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu do 13. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)

Bratislavský

RIÚS

1 019 639

0

1 019 639

MFO

3 730 361

3 516 797

213 564

SPOLU

4 750 000

3 516 797

1 233 203

Trnavský

RIÚS

8 033 053

4 042 663

3 990 390

MFO

926 321

0

926 321

SPOLU

8 959 374

4 042 663

4 916 711

Nitriansky

RIÚS

8 504 713

3 284 725

5 219 988

MFO

1 111 585

0

1 111 585

SPOLU

9 616 298

3 284 725

6 331 573

Trenčiansky

RIÚS

4 707 888

4 900 013

0

MFO

871 831

0

871 831

SPOLU

5 579 719

4 900 013

871 831

Banskobystrický

RIÚS

5 666 903

5 495 453

171 450

MFO

784 648

0

784 648

SPOLU

6 451 551

5 495 453

956 098

Žilinský

RIÚS

4 814 051

408 588

4 405 463

MFO

0

0

0

SPOLU

4 814 051

408 588

4 405 463

Prešovský

RIÚS

11 333 805

351 150

10 982 655

MFO

0

0

0

SPOLU

11 333 805

351 150

10 982 655

Košický

RIÚS

4 816 867

4 455 444

361 423

MFO

3 091 688

0

3 091 688

SPOLU

7 908 555

4 455 444

3 453 111

VÝZVA SPOLU

RIÚS

48 896 919

22 938 036

26 151 008

MFO

10 516 434

3 516 797

6 999 637

SPOLU

59 413 353

26 454 833

33 150 645

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 13. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood