Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09.11.2020

11-11-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 9 648 004 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 9 648 004 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Celkový dopyt v rám 1. HK (predložené ŽoNFP v rámci výzvy)

Zostatok alokácie na výzvu (zdroj EÚ)

Bratislavský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

0

4 655

0

SPOLU

0

4 655

0

Trnavský

RIÚS

2 335 561

2 390 613

0

MFO

1 095 446

2 420 922

0

SPOLU

3 431 007

4 811 535

0

Nitriansky

RIÚS

249 374

1 389 249

0

MFO

399 975

1 974 667

0

SPOLU

649 349

3 363 916

0

Trenčiansky

RIÚS

731 162

828 282

0

MFO

1 516 836

190 279

1 326 557

SPOLU

2 247 998

1 018 561

1 326 557

Banskobystrický

RIÚS

1 161 513

1 460 610

0

MFO

6 954 359

0

6 954 359

SPOLU

8 115 872

1 460 610

6 954 359

Žilinský

RIÚS

0

0

0

MFO

0

0

0

SPOLU

0

0

0

Prešovský

RIÚS

0

0

0

MFO

1 367 088

0

1 367 088

SPOLU

1 367 088

0

1 367 088

Košický

RIÚS

538 394

668 604

0

MFO

0

91 438

0

SPOLU

538 394

760 042

0

VÝZVA SPOLU

RIÚS

5 016 004

6 737 358

0

MFO

11 333 704

4 681 961

9 648 004

SPOLU

16 349 708

11 419 319

9 648 004


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood