Facebook Statistics

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

25-08-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlásila výzvu č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie: 21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Účelom tohto opatrenia je podpora likvidity mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov formou jednorazovej paušálnej platby.

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2020 
Dátum uzavretia výzvy: 22. 9. 2020
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020

Oprávnení žiadatelia: mikropodniky, malé a stredné podniky (spĺňajúce vymedzenie MSP v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014) a ktoré sú fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov (s výnimkou rybích produktov).

Oprávnené sú ŽoNFP žiadateľov z výrobných odvetví potravinárstva najviac postihnutých COVID-19, ktoré sú konkrétne uvedené vo výzve.

Výška podpory:

Výška podpory je stanovená podľa počtu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere k 31.12.2019 a zároveň poskytnutá výška NFP nemôže byť vyššia ako celkové tržby žiadateľa za rok 2019.

  • Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov: 10 000,00 EUR
  •  Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov: 25 000,00 EUR
  • Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov: 50 000,00 EUR

ŽoNFP sa predkladajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. Bližšie informácie o možnostiach elektronického podania formulára ŽoNFP, resp. priamy odkaz bude zverejnený na webovom sídle PPA najneskôr od 07.09.2020.

Výzva a všetky potrebné informácie: https://www.apa.sk/opatrenie-21/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--49-prv-2020-vnimon-doasn-podpora-pre-ponohospodrov-a-msp-ktor-s-obzvl-zasiahnut-krzou-v-dsledku-ochorenia-covid-19/10136

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood