Facebook Statistics

Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností z PRV SR 2014-2020

18-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 oznamuje, že pripravuje výzvu na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností -  b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Predmetná výzva bola dňa 16.11.2016 zaslaná Centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood