Facebook Statistics

Oznam

14-01-2014

Všeobecný súd Európskej únie zrušil rozhodnutia Komisie* o povolení na uvedenie geneticky modifikovaného zemiaka línie EH92-527-1 (Amflora) na trh z dôvodu podstatného porušenia procesných povinnosti Európskou komisiou.  

* Rozhodnutie  Komisie  2010/135/EÚ  z 2. marca  2010  o uvedení  zemiaka  (Solanum  tuberosum  L. línie  EH92-527-1) geneticky  modifikovaného  na  zvýšenie  obsahu  amylopektínu  v škrobe  na  trh  v súlade  so  smernicou  Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 53, s. 11) a rozhodnutie Komisie 2010/136/EÚ z 2. marca 2010, ktorým sa  povoľuje  uvedenie  krmív  vyrobených  z geneticky  modifikovaných  zemiakov  EH92-527-1  (BPS-25271-9)  na  trh a náhodný  alebo  z technických  príčin  nezamedziteľný  výskyt  takýchto  zemiakov  v potravinárskych  a ostatných krmivárskych výrobkoch podľa nariadenia č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 53, s. 15).

Viac informácií:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130160sk.pdf

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-240/10&td=ALL


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood