Facebook Statistics
Značka Kvality

Infokampaň: Svetový týždeň povedomia o mikrobiálnej rezistencii - 18. - 24. november

03-11-2020

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustil pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o mikrobiálnej rezistencii kampaň na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram). V rámci kampane zdôrazňuje, že zodpovednosť za zachovanie účinnosti antimikrobiálnych látok má v rukách každý z nás. K rozvážnemu konaniu nabáda spotrebiteľa, ale aj chovateľa hospodárskych zvierat z pohľadu bezpečnosti potravín. 

Svetový týždeň povedomia o mikrobiálnej rezistencii prebieha každoročne od 18. do 24. novembra. Do tejto iniciatívy sa zapájajú mnohé medzinárodné či národné inštitúcie. Tento rok sa pripojil aj odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. Úroveň mikrobiálnej rezistencie totiž stúpa. Hlavnými dôvodmi sú nadužívanie a nesprávne užívanie antimikrobiálnych látok. Kvôli mikrobiálnej rezistencii sa môžu stať infekčné ochorenia ťažko liečiteľnými, až neliečiteľnými. 

 

„Mikroorganizmy sa kvôli rezistencii stávajú odolnejšími voči účinku antimikrobiálnych látok. Praktickým príkladom týchto látok sú antibiotiká. Hádam už každý z nás zachytil, že je potrebné užívať antibiotiká obozretne, aby sme si zachovali ich účinnosť. Problém rezistencie je však omnoho komplexnejší. Antibiotiká sa používajú aj u zvierat určených na produkciu potravín. Ak sa u baktérií, ktoré sa u zvierat vyskytujú prirodzene, rozvinie rezistencia, rezistentné baktérie sa môžu šíriť ďalej prostredníctvom potravinového reťazca alebo životného prostredia. Aj keď to nie je na prvý pohľad zrejmé, rezistentné mikróby u zvierat ovplyvňujú účinnosť antibiotík používaných v humánnej medicíne. Preto je potrebné dbať na obozretné užívanie antimikrobiálnych látok v chovov zvierat, ale aj na dôslednú hygienu v kuchyni, ktorá šíreniu potenciálne rezistentných mikróbov nedá žiadnu šancu,” vysvetľuje Ing. Marica Kuzmiak Theiszová, PhD., riaditeľka odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

Ako znížiť spotrebu antimikrobiálnych látok u hospodárskych zvierat ukazuje interaktívna grafika Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), preložená do slovenčiny.

Kampaň na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) poskytne praktické tipy ako môže chovateľ, ale aj spotrebiteľ prispieť k zachovaniu účinnosti antibiotík. Okrem toho predstaví úlohu európskych orgánov v monitoringu mikrobiálnej rezistencie a ich úzku spoluprácu, ktoré sú pre prijímanie účinných opatrení naozaj kľúčové. Počet pacientov infikovaných rezistentnými baktériami totiž v EÚ stále stúpa. Rezistencia má v EÚ na svedomí ročne viac ako 25 000 úmrtí. Preto je povzbudivé, že naozaj každý z nás môže prispieť k riešeniu problému. 

Prepojenie užívania antibiotík so šírením mikrobiálnej rezistencie, ako aj Akčný plán EÚ proti mikrobiálnej rezistencii, vysvetľuje video Európskej komisie.

„Dnes už vieme, že zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia spolu úzko súvisia. Proti šíreniu mikrobiálnej rezistencie je preto potrebný multiodborový prístup. Na európskej úrovni funguje program „Jedno zdravie”, ktorý podporuje spoluprácu medzi potravinovými, veterinárnymi, zdravotníckymi laboratóriami a inštitúciami naprieč EÚ. Navyše, EÚ v rámci Akčného plánu proti mikrobiálnej rezistencii podporuje efektívnu odpoveď jednotlivých štátov na tento problém. Aj Slovensko je zapojené do harmonizovaného monitoringu rezistencie. Ako súčasť riešenia problému bol tiež schválený Národný akčný plán mikrobiálnej rezistencie v SR na obdobie rokov 2019-2020. Ten pojednáva o stave rezistencie, monitoringu a opatreniach v humánnej i veterinárnej medicíne, o potrebnom vzdelávaní dôležitých pracovníkov, ako sú lekári a veterinári či o osvete chovateľov hospodárskych zvierat a multiodborovom prístupe,” zakončuje Ing. M. Kuzmiak Theiszová, PhD.

Úroveň mikrobiálnej rezistencie u ľudí, niektorých zvierat a v mäse znázorňuje interaktívny online nástroj Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Zavŕšením kampane na sociálnych sieťach bude zverejnenie elektronického letáku, ktorý zhrnie všetky informácie z kampane. Vďaka tejto iniciatíve sa spotrebitelia dozvedia, ako môže každý z nás rozvážnym konaním zachovať účinnosť antimikrobiálnych látok. 

Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, na ktorom je ustanovený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu EFSA, pripravil pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o mikrobiálnej rezistencii elektronický leták.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR

Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR zabezpečuje výkon Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), Národného kontaktného bodu pre Codex Alimentarius pod gesciou FAO a WHO, ako aj Národného kontaktného miesta Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie a ďalších 6 kontaktných bodov s európskou i medzinárodnou pôsobnosťou. Okrem toho vykonáva aj niektoré legislatívou dané činnosti v oblasti úradnej kontroly, uvádzania GMO potravín a krmív na trh a organizuje vybrané národné i medzinárodné odborné podujatia v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca. Viac informácií o odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR je dostupných v sekcii webovej stránky MPRV SR venovanej náplni odboru


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood