Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyhlásenie pestovateľa a dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny

03-10-2011

Slovenská republika transponovala smernicu EP a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení s následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES) a smernicu EP a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS) prostredníctvom zákona č. 136/2011 Z .z. z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje základné úlohy a povinnosti príslušných orgánov a hospodárskych subjektov v súvislosti s preukazovaním plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pri  výrobe biopalív a biokvapalín.

Dňa 1. októbra 2011 nadobudla účinnosť vyhláška  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 295 Z. z. zo 6. septembra 2011, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej prílohou je vzor tlačiva „Vyhlásenie pestovateľa a dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny“. Vo vyhlásení pestovateľ alebo dodávateľ biomasy vyhlasuje, že biomasa, ktorú poskytuje ďalej na spracovanie spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti stanovené smernicou 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood