Facebook Statistics

Povolené odrody konopy siatej (Cannabis sativa L.) na pestovanie v Európskej únii

24-08-2009

Zmenou zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch zákonom č. 77/2009 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. apríla 2009, bolo umožnené slovenským poľnohospodárom pestovanie určitých odrôd konopy siatej v systéme priamych platieb.

Povolené odrody sú v zmysle čl. 33 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení uvedené v „Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín“, s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi a musia spĺňať podmienku obsahu tetrahydrokanabinolu podľa čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, t. j. obsah THC maximálne 0,2 %.

Ak zamýšľa poľnohospodár pestovať povolenú odrodu konopy siatej v systéme priamych platieb, musí pred osiatím podať žiadosť o priame platby na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorej prílohou sú podľa okrem iného aj uznávací list o uznaní osiva konopy siatej vrátane oficiálnej návesky osiva a údaj o množstve použitého osiva v kg.ha-1 podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

Ak poľnohospodár mieni pestovať konopu siatu mimo systému priamych platieb (napr. nespĺňa podmienky nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z.) musí podľa ustanovení § 15 odseku 2 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadať o povolenie Ministerstvo zdravotníctva SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)