Facebook Statistics

Opatrenie 3.4: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

31-03-2011
Cieľom opatrení je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Podporované sú aktivity zamerané na zlepšenie prístupu do vidieckych oblastí; stavu vodovodných a kanalizačných systémov; ?zavedenie širokopásmového internetu; ale aj aktivity
súvisiace so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva ( rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.).

Žiadateľ: Obec.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood