Facebook Statistics
Značka Kvality

Harmonogram výziev na rok 2011

15-03-2011

 

PRIORITNÁ OS 2

Opatrenie Predbežné termíny
Investície do akvakultúry február 2011, september 2011
Investície do spracovania a uvádzania na trh február 2011, september 2011

 

PRIORITNÁ OS 3

Opatrenie Predbežné termíny
Podpora a rozvoj nových trhov (oprávnený prijímateľ MPaRV SR) február 2011 (otvorená výzva)

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood