Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA)

24-12-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len "MPRV SR") oznamuje verejnosti, že podľa § 11 ods. 4, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa bude konať dňa 13.01.2023 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č.1, MPRV SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027".

Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027"

21-12-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zverejňuje verejnosti, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“.

Oznam o vydaní aktualizácie č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2021-01

11-11-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo (ďalej len „RO“) oznamuje vydanie, Aktualizáciu č. 1, vyzvania OPRH-TP-A3-2021-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev

09-11-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

ROZSAH HODNOTENIA „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“

26-10-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zverejňuje verejnosti, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027“.

Príprava nového Programu rybné hospodárstvo SR 2021 – 2027 vo finálnej fáze

19-10-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, predložil Návrh Programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027 (PRH SR 2021 – 2027), ktorý bol v rámci zasadnutia 90 schôdze vlády Slovenskej republiky schválený vládou SR dňa 6. júla 2022, uznesením vlády č. 448/2022b.

Oznámenie o Strategickom dokumente „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027

05-09-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len “MPRV SR“) oznamuje, že podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začína proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 - 2027“.

Príručka k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ver 7.0

01-07-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory. Ide o Príručku k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo verzii 7.0. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Prezentácia z Info-seminára k vyhlásenej výzve OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04

21-02-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Prezentáciu z Info-seminára k vyhlásenej výzve OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04 uskutočneného dňa 15.02.2022.


Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia 12.

24-01-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia 12. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood