Facebook Statistics

Príručka k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ver 5

18-02-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory. Ide o Príručku k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo verzii 5.0. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Opatrení 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) a 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) zameraných na podporu akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

04-02-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poskytovateľ pomoci ku dňu 28.02.2021 ruší výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na produktívne investície do akvakultúry s označením:

OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat,

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty,

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12 Doplnkové činnosti,

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.

Riadiaci orgán pristúpi k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 57 ods. 3 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom požiadavka na zrušenie výziev vyplynula z nedostatočného záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí v rámci zrealizovaných hodnotiacich kôl, t. j. od dátumu vyhlásenia výziev dňa 21.09.2018.

Žiadatelia môžu žiadosti predkladať do termínu uzavretia výzvy (t. j. do 28.02.2021 vrátane).

Žiadateľom, ktorí doručia žiadosť po termíne uzavretia výzvy, bude žiadosť vrátená späť na adresu žiadateľa.

Usmernenie RO OPRH pre žiadateľov a prijímateľov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR - ver.1

03-02-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vydáva Usmernenie RO OPRH pre žiadateľov a prijímateľov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Usmernenie RO OP RH pre OH týkajúce sa procesu odborného hodnotenia ŽoNFP a žiadateľov o zaradenie do databázy OH v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR - ver.1

03-02-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vydáva Usmernenie RO OP RH pre OH týkajúce sa procesu odborného hodnotenia ŽoNFP a žiadateľov o zaradenie do databázy OH v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR.

Aktualizácia výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok

15-01-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizácie výziev na predkladanie ŽoNFP pre aktivity s označením:

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IX.

15-01-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IX. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – január 2021

07-01-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Priority Únie 2 a 5, Konkrétne ciele 2.2, 2.3, 5.2 a Opatrenia 2.2.1, 2.3.1. a 5.2.1

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood