Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA)

24-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb (ďalej len "MPRV SR") oznamuje verejnosti, že podľa § 11 ods. 4, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa bude konať dňa 13.01.2023 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č.1, MPRV SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027".


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood