Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov

09-01-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP​

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným služb
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Dátum vyhlásenia výzvy: 9.1.2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood