Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019

18-12-2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 125 968 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 562 744 Eur a územie MFO 1 563 224 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí o NFP v 1., 2. a 3. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)

Bratislavský

RIÚS

429 322

34 839

394 483

MFO

1 570 678

1 303 010

267 668

SPOLU

2 000 000

1 337 849

662 151

Trnavský

RIÚS

2 656 250

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

N/A

-

-

SPOLU

2 656 250

-

-

Nitriansky

RIÚS

1 200 000

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

425 000

0

425 000

SPOLU

1 625 000

0

425 000

Trenčiansky

RIÚS

900 000

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

500 000

225 505

274 495

SPOLU

1 400 000

225 505

274 495

Banskobystrický

RIÚS

800 000

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

800 000

320 604

479 396

SPOLU

1 600 000

320 604

479 396

Žilinský

RIÚS

1 840 590

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

368 118

SPOLU

2 208 708

-

-

Prešovský

RIÚS

1 000 000

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

N/A

-

-

SPOLU

1 000 000

-

-

Košický

RIÚS

850 000

681 739

168 261

MFO

144 500

27 835

116 665

SPOLU

994 500

709 574

284 926

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood