Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja ku dňu 04.12.2017

03-11-2017

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v území RIÚS Trnavského kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre vyššie uvedený RIÚS. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Trnavského kraja dňa 04.12.2017. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre RIÚS Trnavského kraja v rámci výzvy.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedenom RIÚS sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood