Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC121-2016-12

08-06-2017

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 07.06.2017

 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 07.06.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 24 869 921 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 14 804 384 Eur a územie MFO 10 065 538 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj
RIÚS/MFO
Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)
Suma predložených  žiadostí o NFP  v 1. a 2. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)
Zostatok alokácie na výzvu do 3. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
Bratislavský
RIÚS
94 660
0
94 660
MFO
1 570 678
1 285 249
285 430
SPOLU
1 665 338
1 285 249
380 090
Trnavský
RIÚS
1 202 750
28 494
1 174 256
MFO
52 700
0
52 700
SPOLU
1 255 450
28 494
1 226 956
Nitriansky
RIÚS
1 296 000
0
1 296 000
MFO
1 576 438
0
1 576 438
SPOLU
2 872 438
0
2 872 438
Trenčiansky
RIÚS
2 546 000
1 313 674
1 232 326
MFO
0
0
0
SPOLU
2 546 000
1 313 674
1 232 326
Banskobystrický
RIÚS
1 796 000
0
1 796 000
MFO
0
0
0
SPOLU
1 796 000
0
1 796 000
Žilinský
RIÚS
257 491
0
257 491
MFO
9 003 222
3 174 048
5 829 174
SPOLU
9 260 713
3 174 048
6 086 665
Prešovský
RIÚS
2 308 983
758 831
1 550 152
MFO
2 592 500
1 719 143
873 357
SPOLU
4 901 483
2 477 974
2 423 509
Košický
RIÚS
7 403 500
0
7 403 500
MFO
1 448 439
0
1 448 439
SPOLU
8 851 939
0
8 851 939
VÝZVA SPOLU
RIÚS
16 905 384
2 101 000
14 804 384
MFO
16 243 977
6 178 439
10 065 538
SPOLU
33 149 361
8 279 440
24 869 921

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood