Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09

16-05-2017

A. Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 561 776 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj
RIÚS/MFO
Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)
Suma predložených  žiadostí o NFP  v 1. a 2. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)
Zostatok alokácie na výzvu do 3. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
Bratislavský
RIÚS
240 000
201 300
38 700
MFO
N/A
0
0
SPOLU
240 000
201 300
38 700
Trnavský
RIÚS
408 000
396 498
11 502
MFO
744 600
689 194
55 406
SPOLU
1 152 600
1 085 691
66 909
Nitriansky
RIÚS
408 000
400 662
7 338
MFO
744 600
707 540
37 060
SPOLU
1 152 600
1 108 202
44 398
Trenčiansky
RIÚS
408 000
391 680
16 320
MFO
500 000
0
500 000
SPOLU
908 000
391 680
516 320
Banskobystrický
RIÚS
408 000
0
408 000
MFO
500 000
0
500 000
SPOLU
908 000
0
908 000
Žilinský
RIÚS
408 000
233 032
174 968
MFO
744 600
0
744 600
SPOLU
1 152 600
233 032
919 568
Prešovský
RIÚS
408 000
340 119
67 881
MFO
N/A
0
0
SPOLU
408 000
340 119
67 881
Košický
RIÚS
408 000
408 000
0
MFO
N/A
0
0
SPOLU
408 000
408 000
0
VÝZVA SPOLU
RIÚS
3 096 000
2 371 291
724 709
MFO
3 233 800
1 396 734
1 837 066
SPOLU
6 329 800
3 768 024
2 561 776

 

B. Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30. 06. 2017.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

[1]Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood