Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.4: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

31-03-2011
Cieľom opatrení je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Podporované sú aktivity zamerané na zlepšenie prístupu do vidieckych oblastí; stavu vodovodných a kanalizačných systémov; ?zavedenie širokopásmového internetu; ale aj aktivity
súvisiace so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva ( rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.).

Žiadateľ: Obec.