Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.1: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

21-03-2011
Opatrenie je zamerané predovšetkým na zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom, zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, výstavby, rekonštrukcie a modernizácie agroturistických a rekreačných zariadení, resp. výrobných a predajných objektov.

Žiadateľom podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood