Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenia 2.1: Zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

21-03-2011

2.1.1 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach

Cieľ: Zabezpečiť pokračovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach prostredníctvom:

  • zachovania a podpory udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a charakter krajiny

Forma podpory: je stanovená ako ročný vyrovnávací príspevok na ha využívanej poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnených oblastiach

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

2.1.2 Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES

Cieľ: Pomôcť poľnohospodárom pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (4. a 5. stupeň ochrany) a rámcovej smernice pre vodnú politiku prostredníctvom:

  • trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou
  • ochranou a zlepšením stavu vodných zdrojov

Forma podpory: je stanovená ako ročná kompenzačná platba na ha trvalého trávneho porastu v 4 . a 5. stupni ochrany

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

2.1.3 Agroenvironmentálne platby

Cieľ: Realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny, prírodných zdrojov, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem.

Forma podpory: je stanovená ako ročná kompenzačná platba vyplývajúca zo straty príjmov zo zníženej produkcie a dodatočných nákladov z podmienok vyplývajúcich pre jednotlivé podopatrenia.

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

2.1.4 Platby za životné podmienky zvierat

Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Cieľ: Zvýšiť zastúpenie chovov s takými chovnými postupmi, ktoré sú nad rámec príslušných povinných štandardov, vedúce k zlepšeniu životných podmienok zvierat.

Forma podpory: je stanovená ako kompenzácia nákladom súvisiacich so zavádzaním takých chovných postupov, ktoré sú nad rámec príslušných noriem a prispejú k celkovému zlepšeniu pohody zvierat na Slovensku


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood