Facebook Statistics

Opatrenie 1.7: Využívanie poradenských služieb

17-03-2011
Ceľom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia. Poskytnuté poradenstvo môže zahŕňať evidenciu pohybu materiálu týkajúcu sa osív vrátane ich ošetrenia, aplikácie umelých hnojív, výnosov, skladovania plodín a pozberovej úpravy atď.

Žiadateľ: Podnikateľ pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood