Facebook Statistics

Opatrenie 1.6: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

17-03-2011
PRIORITA: PREHLBOVANIE VEDOMOSTÍ A ZVYŠOVANIE ODBORNÉHO PREHĽADU V OBLASTI AGROPOTRAVINÁRSTVA A LESNÍCTVA

V rámci tohoto opatrenia sú podporované vzdelávacie projekty zamerané na získavanie vedomostí o jednotlivých opatreniach Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj získavanie zručností pre zavádzanie nových metód v podnikoch, zabezpečovnie kvality hospodárenia.

Žiadateľ: prvovýrobcovia a spracovatelia produktov.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood