Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.6: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

17-03-2011
PRIORITA: PREHLBOVANIE VEDOMOSTÍ A ZVYŠOVANIE ODBORNÉHO PREHĽADU V OBLASTI AGROPOTRAVINÁRSTVA A LESNÍCTVA

V rámci tohoto opatrenia sú podporované vzdelávacie projekty zamerané na získavanie vedomostí o jednotlivých opatreniach Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj získavanie zručností pre zavádzanie nových metód v podnikoch, zabezpečovnie kvality hospodárenia.

Žiadateľ: prvovýrobcovia a spracovatelia produktov.