Facebook Statistics

Opatrenie 1.3: Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

17-03-2011
Opatrenie je zamerané na vypracovanie projektov pozemkových úprav, na zabezpečovanie prístupu k pozemkom, prvkov ekologickej stability v krajine. V rámci opatrenia je podporované vypracovanie zásad pre umiestnenie nových pozemkov, vytýčenie a označenie hraníc nových pozemkov v teréne.

Žiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor pozemkových úprav.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood