Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Cieľ
Vybudovanie silného a životaschopného poľnohospodárskeho sektora pomocou výkonnej trhovo orientovanej výroby s ponukou rozsiahleho sortimentu potravín vysokej kvality spĺňajúcich všetky nevyhnutné zdravotné a hygienické predpisy.

Priorita
Reštrukturalizácia, informatizácia, modernizácia, inovácia a vzdelávanie v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesnom sektore.

Prostriedky k dosiahnutiu cieľa

  • Modernizácia fariem
  • Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva
  • Podpora odbytových organizácií

PRIORITA: PODPORA MODERNIZÁCIE, INOVÁCIE A EFEKTIVITY AGROPOTRAVINÁRSKEHO A LESNÍCKEHO SEKTORA

OPATRENIE 1.1 MODERNIZÁCIA FARIEM

Opatrenie je zamerané na podporu investícií, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektob. V rastlinnej výrobe sa podporuje napr. výstavba skleníkov, závlahových systémov, výsadba ovocných sadov, chmelníc a vinohradov. V živočíšnej výrobe je podporovaná modernizácia objektov dojární, liahní, technologického vybavenia v chovoch hospodárskych zvierat atď.
Žiadateľ: podnikateľ v poľnohospodárskej prvovýrobe

(viac)

OPATRENIE 1.2 PRIDÁVANIE HODNOTY DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A PRODUKTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Opatrenieje zamerné na podporu výkonnosti spracovateľských podnikov a na rozvoj inovácií. Podpora je zameraná na hmotné a nehmotné investície, ktoré sa týkajú spracovania produktov ekologického poľnohospodárstva, zavádzania inovatívnych technológií.
Žiadateľ: podnikateľ v oblasti spracovania poľnohospodárskej prvovýroby, alebo podnikateľ obhospodarujúci lesy

(viac)

OPATRENIE 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Opatrenie je zamerané na vypracovanie projektov pozemkových úprav, na zabezpečovanie prístupu k pozemkom, prvkov ekologickej stability v krajine. V rámci opatrenia je podporované vypracovanie zásad pre umiestnenie nových pozemkov, vytýčenie a označenie hraníc nových pozemkov v teréne.
Žiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor pozemkových úprav

(viac)

OPATRENIE 1.4 ZVÝŠENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY LESOV

Opatrenie sa zameriava na podporu obstarania strojov pre obnovu lesa, nákupu technológií s cieľom zracionalizovať pestovanie a ochranu les, ale aj na podporu opravy lesných ciest, či obstarania výpočtovej techniky s cieľom zefektívniť činnosti súvisiace s marketingom lesnej produkcie.
Žiadateľ: Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy

(viac)

OPATRENIE 1.5 ODBYTOVÉ ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

Zámerom opatrenia je podporovanie vzniku odbytových organizácií výrobcov, prispôsobovania výroby požiadavkám trhu, uvádzania tovarov na trh, zvyšovania pridanej hodnoty spoločnej produkcie.
Žiadateľ: Odbytové organizácie výrobcov

(viac)

PRIORITA: PREHLBOVANIE VEDOMOSTÍ A ZVYŠOVANIE ODBORNÉHO PREHĽADU V OBLASTI AGROPOTRAVINÁRSTVA A LESNÍCTVA

OPATRENIE 1.6 ODBORNÉ VZDELÁVANIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

V rámci tohoto opatrenia sú podporované vzdelávacie projekty zamerané na získavanie vedomostí o jednotlivých opatreniach Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj získavanie zručností pre zavádzanie nových metód v podnikoch, zabezpečovnie kvality hospodárenia.
Žiadateľ: prvovýrobcovia a spracovatelia produktov

(viac)

OPATRENIE 1.7 VYUŽÍVANIE PORADENSKÝCH SLUŽIEB

Ceľom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach
hospodárenia. Poskytnuté poradenstvo môže zahŕňať evidenciu pohybu materiálu týkajúcu sa osív vrátane ich ošetrenia, aplikácie umelých hnojív, výnosov, skladovania plodín a pozberovej úpravy atď.
Žiadateľ. Podnikateľ pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood