Facebook Statistics

Vzorové projekty

31-03-2020

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „Riadiaci orgán“) zverejňuje vzorové projekty týkajúce sa nižšie uvedených výziev. Obsahom jednotlivých vzorových projektov sú zjednodušené zoznamy príloh k výzve, vzor formuláru ŽoNFP, vzor Opisu projektu spolu s ostatnými relevantnými prílohami.

  • Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok (výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08)
  • Obnova existujúcich produkčných zariadení (výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11)

Kontaktné údaje Riadiaceho orgánu:

Telefónne číslo: 02/ 592 66 275
E-mail: oprh@land.gov.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood