Facebook Statistics
Značka Kvality


Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky – priame platby

07-09-2016
V nadväznosti na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) EÚ pre roky 2014 – 2020, ukončenú prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky ...

Oznam

19-12-2014
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ...

Oznam

16-12-2014
Na stránke MPRV SR v sekcii Rozvoja vidieka Priame platby a krížové plnenie bol dňa 16.12.2014 zverejnený „Systém odviazaných priamych platieb a minimálne požiadavky pre podpory od roku 2015“


Legislatíva pre oblasť priamych platieb od roku 2015

08-07-2014
MPRV SR oznamuje, že počnúc kalendárnym rokom 2015 budú schémy priamych platieb vykonávané v zmysle nižšie uvedených nariadení.Metodický pokyn ministerstva pôdohospodárstva a rovoja vidieka SR č. 3295/2012-640

12-09-2012
k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood