Aktuality

08/01/2009 | Štatút Výboru na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim zo 11. decembra 2008 č. 2584/2008/820

Štatút (DOC, 0.08 MB)

25/09/2008 | Zápis Slovenského oštiepku

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 943/2008

17/07/2008 | Zápis Slovenskej bryndze

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 676/2008

Zápis Slovenskej bryndze (PDF, 0.04 MB)

16/07/2008 | NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 628/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá...

implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
z 2. júla 2008
Nariadenie komisie (PDF, 0.19 MB)

11/07/2008 | NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 656/2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú [Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP), Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP)]

z 10. júla 2008
Nariadenie komisie (PDF, 0.04 MB)

20/12/2007 | Úradný vestník EÚ (2007/C 308/10)

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Zhrnutie – Slovenský oštiepok

Slovenský oštiepok (PDF, 0.10 MB)

12/11/2007 | Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006), § 9a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. a čl. 7 ods. 1 štatútu Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim č. 1033/2004-800 zo 4. marca 2004, zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 9 z 23. marca 2004 pod č. 41 (ďalej len „štatút“), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu:

„TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR“ (CHZO)

od združenia výrobcov:

Názov: Slovenský mliekarenský zväz
Adresa: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Telefón: 02/ 554 109 45
E-mailová adresa: nouzovska@smz.sk

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 7 ods. 3 štatútu uplatniť do 30 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Jednotný dokument (DOC, 0.06 MB)
Špecifikácia (DOC, 4.95 MB)

24/10/2007 | Úradný vestník EÚ 2007/C249/13

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Zhrnutie - Slovenská parenica.
Slovenská parenica (PDF, 0.10 MB)

04/10/2007 | Úradný vestník EÚ 2007/C32/17

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Zhrnutie - Slovenská bryndza.
Slovenska bryndza (PDF, 0.11 MB)

18/07/2007 | Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa článku 7 ods. 1 štatútu Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim č. 1033/2004-800 zo 4. marca 2004 uverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 9 z 23. marca 2004 na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb uverejňuje tieto údaje zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu:

„Bratislavský rožok“ alebo„ Pressburger Kipfel“ alebo „Pozsonyi kifli“
ako zaručená tradičná špecialita

Námietky môžu oprávnené osoby uplatniť podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Žiadosť (DOC, 0.12 MB)