Aktuality

04/02/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2019

07/01/2019 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - december 2018

31/10/2018 | Informácia o schválení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“ v súlade s článkom 53 nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 1151/2012

Dňa 24. 10. 2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1594 z 22. októbra 2018, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít „Bratislavský rožok“/„Pressburger Kipfel“/„Pozsonyi kifli“ (ZTŠ).

 

Týmto nariadením bola schválená žiadosť Slovenskej republiky o zmenu a doplnenie špecifikácie výrobku s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/“POZSONYI KIFLI“ v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

 

Zmena sa týka aj zmeny „zápisu bez výhrady názvu“ na „zápis s výhradou názvu“.

 

Výrobcovia výrobkov s názvom „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/“POZSONYI KIFLI“ musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny!!!

03/09/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2018

02/07/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2018

31/05/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2018

15/05/2018 | Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Paprika Žitava"/„Žitavská paprika" (žiadosť o zmenu)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012, na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„PAPRIKA ŽITAVA“/„ŽITAVSKÁ PAPRIKA”

chránené označenie pôvodu

 

od Združenia šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky - „Capsicum“

 

Názov: Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky -  „Capsicum“

Adresa: Močenok č. 655, 951 31 Močenok

E-mailová adresa: kolesar@maspoma.sk

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

30/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - apríl 2018

03/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - marec 2018

28/03/2018 | Informácia o zápise názvu výrobku „Pražská šunka“ ako zaručená tradičná špecialita – žiadosť Českej republiky

Dňa 27. marca 2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/506, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít  EK zapisuje názov „Pražská šunka“ (výhrada názvu)  - žiadosť  Českej republiky.

 

V článku 3 nariadenia je uvedené prechodné obdobie 5 rokov:

Názvy zapísané v registri sa môžu použiť na označenie výrobkov uvádzaných na trh na území EÚ, ktoré nezodpovedajú špecifikácii výrobku „Pražská šunka“ ako ZTŠ, počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak sa používajú s odkazom na výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu výrobku, tieto názvy nesmú byť sprevádzané označením „zaručená tradičná špecialita“, skratkou „ZTŠ“ ani symbolom EÚ.“

5 ročné prechodné obdobie slúži dotknutým výrobcom na prispôsobenie receptúry alebo zmenu názvu  výrobku (aj dopredaj etikiet) .

 

Po uplynutí  tohto prechodného obdobia, slovenskí výrobcovia budú môcť označovať svoje  výrobky názvom „Pražská šunka“ len v prípade, ak budú vyrábané v súlade so schválenou špecifikáciou a pred ich uvedením na trh budú certifikované!!!!!!

 

Pozn. V prípade záujmu a po splnení podmienok  sa môžu  slovenskí výrobcovia aj teraz prihlásiť do systému a označovať svoje výrobky logom zaručená tradičná špecialita (dobrovoľné 5 rokov).