Aktuality

03/09/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2018

02/07/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2018

31/05/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - máj 2018

15/05/2018 | Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Paprika Žitava"/„Žitavská paprika" (žiadosť o zmenu)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012, na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

 

„PAPRIKA ŽITAVA“/„ŽITAVSKÁ PAPRIKA”

chránené označenie pôvodu

 

od Združenia šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky - „Capsicum“

 

Názov: Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky -  „Capsicum“

Adresa: Močenok č. 655, 951 31 Močenok

E-mailová adresa: kolesar@maspoma.sk

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

30/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - apríl 2018

03/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - marec 2018

28/03/2018 | Informácia o zápise názvu výrobku „Pražská šunka“ ako zaručená tradičná špecialita – žiadosť Českej republiky

Dňa 27. marca 2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/506, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít  EK zapisuje názov „Pražská šunka“ (výhrada názvu)  - žiadosť  Českej republiky.

 

V článku 3 nariadenia je uvedené prechodné obdobie 5 rokov:

Názvy zapísané v registri sa môžu použiť na označenie výrobkov uvádzaných na trh na území EÚ, ktoré nezodpovedajú špecifikácii výrobku „Pražská šunka“ ako ZTŠ, počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak sa používajú s odkazom na výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu výrobku, tieto názvy nesmú byť sprevádzané označením „zaručená tradičná špecialita“, skratkou „ZTŠ“ ani symbolom EÚ.“

5 ročné prechodné obdobie slúži dotknutým výrobcom na prispôsobenie receptúry alebo zmenu názvu  výrobku (aj dopredaj etikiet) .

 

Po uplynutí  tohto prechodného obdobia, slovenskí výrobcovia budú môcť označovať svoje  výrobky názvom „Pražská šunka“ len v prípade, ak budú vyrábané v súlade so schválenou špecifikáciou a pred ich uvedením na trh budú certifikované!!!!!!

 

Pozn. V prípade záujmu a po splnení podmienok  sa môžu  slovenskí výrobcovia aj teraz prihlásiť do systému a označovať svoje výrobky logom zaručená tradičná špecialita (dobrovoľné 5 rokov).  

12/03/2018 | Uverejnenie údajov žiadosti o zápis názvu ako chránené označenie (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Hrušovský lepník“ (jednotný dokument)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012), § 9a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona                č. 195/2007 Z. z. a čl. 4 ods. 1 štatútu Komisie na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov,  potravín, liehovín a námietok voči nim z  3. februára 2011 č. 11569/2010-540, zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v čiastke 6 zo 17. februára 2011 pod č. 12 (ďalej len „štatút“), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zápis názvu ako chránené označenie (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

„HRUŠOVSKÝ LEPNÍK“

chránené zemepisné označenie

 

od Občianskeho združenia „Cesta hrušovských obyčají“ v Hrušove


Názov: Občianske združenie „Cesta hrušovských obyčají“

Adresa: Hrušov č. 443, 991 42 Hrušov

E-mailová adresa: fasang.jan@gmail.com

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 ods. 2 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

28/02/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - február 2018

31/01/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2018