Facebook Statistics
Značka Kvality

Zverejnenie príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania verzia 1. PRH 2021-2027

03-08-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program rybné hospodárstvo 2021-2027 (PRH 2021-2027), informuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, aby pre potreby obstarania tovarov a služieb v rámci PRH 2021-2027 postupovali v zmysle „Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1.“, ktorá je dostupná na nižšie uvedenom linku:

https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html

V zmysle vyššie uvedeného je žiadateľ povinný sledovať všetky vykonané zmeny a aktualizácie k predmetnej príručke a riadiť sa nimi.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood