Facebook Statistics

Zámer národného projektu č. 4 Pilotný projekt Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybnikárstva na Slovensku

03-06-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje Zámer národného projektu č. 4 s názvom Pilotný projekt Environmentálny monitoring a tvorba databázy o stave rybnikárstva na Slovensku, ktorý bol schválený dňa 27.05.2021 členmi Monitorovacieho výboru prostredníctvom hlasovania písomnou procedúrou per rollam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood