Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačný program Rybné hospodárstvo pre Opatrenie 2.2.1, Opatrenie 2.3.1 a Opatrenie 5.2.1

03-04-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 predkladá Výzvu na výber OH ŽoNFP z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h), Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) a Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) spolu so všetkými relevantnými prílohami s cieľom rozšíriť existujúcu databázu OH pre vyššie uvedené opatrenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood