Facebook Statistics

Stav mikrobiálnej rezistencie v Slovenskej republike

01-03-2016

Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti. Základom pre riadenie rizika je vedecké hodnotenie rizika. Správa popisuje stav z hľadiska rezistencie v humánnej oblasti, veterinárnej a potravinárskej oblasti i prostredí. Popísaný je i systém kontroly mikrobiálnej rezistencie, programy na jej minimalizáciu ako stav a trendy rezistencie na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood