Facebook Statistics
Značka Kvality

Spadá výstavba multifunkčnej rekreačno športovej haly pod opatrenie 1.4.? Žiadateľom a majiteľom by bola obec.

15-06-2010

Z opisu projektového zámeru nám vyplýva, že aj keď majiteľom a žiadateľom projektu by bola obec, na prevádzku haly by ste potrebovali vykonávať podnikateľskú činnosť (vstupné, občerstvenie, bufety..), ktorá však už spadá pod súkromný sektor. To znamená, že na vybudovanie takejto haly by obec mohla žiadať o finančný príspevok prostredníctvom správcovskej spoločnosti (rozpočtová organizácia) založenou obcou, ktorá by mala byť aj prevádzkovateľom haly. V tomto prípade máte postupovať v súlade so schémou štátnej pomoci (výška podpory v tomto prípade je 30%). Opatrenie 1.4, aktivita 11: podpora vytvárania podmienok na rozvoj cestovného ruchu a rekreácie je možné použiť v prípade zlepšenie podmienok v už existujúcich rekreačných a voľno-časových zariadeniach, ako sú športové haly, plavárne, kúpaliská.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood