Facebook Statistics
Značka Kvality

Schválenie programu Rybné hospodárstvo 2021 – 2027

15-03-2023

Dňa 13.03.2023 bol zo strany Európskej komisie schválený Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027, rozhodnutím EK č. C(2023) 1795 final.

Návrh Programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027 (PRH SR 2021 – 2027) bol schválený vládou SR 6. júla 2022 (Uznesenie vlády č. 448/2022). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ako riadiaci orgán (RO) odoslal návrh programu Európskej komisii (EK) 7. júla 2022 na proces formálneho schvaľovania. EK zaslala svoje pripomienky k návrhu programu 15. septembra (spolu išlo o 31 pripomienok). RO následne viedol rokovania s EK, ako aj s členmi pracovnej skupiny. Výsledkom bolo úspešné vyrokovanie všetkých pripomienok, pričom došlo aj k úprave niektorých častí samotného návrhu programu. Aktualizovaná verzia programu bola v decembri zaslaná opätovne EK na proces formálneho schvaľovania, pričom EK potvrdila ešte pred koncom roku 2022, že súhlasí so zaslaným návrhom upraveného programu a nemá ďalšie pripomienky. Posledným krokom, potrebným pre oficiálne schválenie programu bolo dokončenie procesu strategického environmentálneho hodnotenia (SEA).

PRH SR 2021 – 2027 je nástrojom čerpania prostriedkov z Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu v programovom období 2021 – 2027 a národných zdrojov vo výške 21,7 mil. EUR. Program prispieva predovšetkým k plneniu cieľov Spoločnej rybárskej politiky EÚ, Európskej zelenej dohody a Strategického plánu rozvoja akvakultúry Slovenskej republiky do roku 2030.

V Slovenskej republike je PRH SR 2021 – 2027 zameraný na odvetvie sladkovodnej akvakultúry a jeho hlavným cieľom je podpora konkurencieschopnej a udržateľnej akvakultúry, zabezpečenie vysokej úrovne verejného zdravia a vytváranie vyššej pridanej hodnoty produktov akvakultúry a rovnako zvýšenie povedomia o sektore akvakultúry a skvalitnenie zberu údajov, čo je zároveň hlavným cieľom pre oblasť akvakultúry definovanej v Zelenej dohode a stratégii Európskej komisie „Z farmy na stôl“.

PRH SR 2021 – 2027 je rozdelený do nasledovných priorít :

  • Priorita 1 - Podpora udržateľného rybolovu a obnova a ochrana vodných biologických zdrojov,
  • Priorita 2 - Podpora udržateľných akvakultúrnych činností a spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh,
  • Technická pomoc.    

Schválenie nového programu je prvým a základným predpokladom na to, aby sa prostriedky zo zdrojov EÚ a SR mohli nasmerovať do sektoru akvakultúry. Z hľadiska riadenia a implementácie programu čaká RO intenzívna práca pri nastavovaní nevyhnutných procesov, ako je príprava riadiacej dokumentácie, výberových kritérií, zriadenie Monitorovacieho výboru, nastavovanie parametrov nových výziev a pod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood