Facebook Statistics

Publikácie

22-05-2012

Normy a súvisiace dokumenty Codex Alimentarius (CA) a publikácie vedeckej podpory pre rozhodovanie orgánov Codex Alimentarius sú dostupné na internetových stránkach uvedených nižšie pri jednotlivých skupinách publikácií.

Správy zo zasadnutí výborov a pracovných skupín, procedurálne manuály, tematické publikácie Codex Alimentarius, technické správy z toxikologických hodnotení a toxikologické monografie  spoločných expertných  výborov sú v tlačenej verzii dostupné aj na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

Kontakt: [email protected]

Codex Alimentarius

(dokumenty sú dostupné v angličtine, francúzštine, španielčine, prípadne v ruštine, arabštine a čínštine):

 •  Komoditné normy (normy kvality)
 •  Kódexy praxe
 • Kódexy hygienickej praxe
 • Všeobecné: odporúčania, princípy, analytické metódy

Tématické publikácie (obsahujú súbor noriem CA týkajúci sa konkrétnej  komodity alebo horizontálnej problematiky)

 • Rôzne
 • Prídavné látky v potravinách
 • Pesticídy
 • Veterinárne liečivá

Publikácie Spoločného výboru expertov FAO/WHO pre kontaminanty a prídavné látky JECFA

 • Súhrny a závery zo zasadnutí  JECFA
 • Technické správy z toxikologických hodnotení  
 • Toxikologické monografie (podrobný popis biologických a toxikologických údajov k hodnoteniam)
 • Monografie špecifikácií a rezíduí:
  • Kompendium FAO  špecifikácií  aditívnych látok
  • Databáza monografií FAO o rezíduách veterinárnych liečiv

 

Publikácie spoločného výboru expertov FAO/WHO pre rezíduá pesticídov (JMPR)

 • Správy zo zasadnutí
 • Toxikologické hodnotenia

Publikácie spoločného výboru expertov FAO/WHO mikrobiologické hodnotenie rizika (JEMRA)

Iné vedecké publikácie, ktoré sú vedeckým základom pre Codex Alimentarius: