Facebook Statistics

Pozvánka na Informačný seminár k vyhlásenej výzve OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04

04-02-2022

V nadväznosti na vyhlásenú výzvu OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok (ďalej len “ ŽoNFP“)

v rámci opatrenia 5.2.1, aktivity 3: Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie,

si Vás dovoľujeme pozvať na

Informačný seminár

k danej výzve a k procesu predkladania ŽoNFP, ktorý sa uskutoční dňa

15.02.2022 (utorok), so začiatkom od 9:30 hodine, formou online prenosu.

Zamestnanci Operačného programu Rybné hospodárstvo (ďalej len „OPRH“) priblížia novú výzvu, spôsob predkladania ŽoNFP, proces spracovania.

Zodpovedia prípadné otázky. Seminár je určený predovšetkým pre žiadateľov/potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z OPRH 2014-2020.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood