Aktuality

02/05/2007 | Úradný vestník EÚ 2007/C88/02

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Zhrnutie – Skalický trdelník

04/04/2007 | Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa článku 7 ods. 1 štatútu Výboru na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín a námietok voči nim č. 1033/2004-800 zo 4. marca 2004 uverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 9 z 23. marca 2004 na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb uverejňuje tieto údaje zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu:

„Oravský korbáčik“ alebo „Zázrivský korbáčik“

od združenia výrobcov: Názov: Združenie zázrivských korbáčikarov Adresa: Dolina 126, 027 05 Zázrivá Telefón: + 421 905 352 874 Fax: E-mailová adresa: [email protected] Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu uplatniť do 30 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Jednotný dokument (DOC, 0.07 MB)
Špecifikácia (DOC, 0.06 MB)