Postup žiadosti

POSTUP REGISTRÁCIE OZNAČENÍ PÔVODU A ZEMEPISNÝCH OZNAČENÍ V SYSTÉME POLITIKY KVALITY EÚ PREBIEHA V DVOCH ETAPÁCH:

 

1. etapa sa koná na vnútroštátnej úrovni a podieľajú sa na nej orgány štátnej správy členského štátu

 

Orgány štátnej správy:

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“): kompetencia, administrácia žiadosti o registráciu
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“): posúdenie jednotného dokumentu a špecifikácie Komisiou MPRV SR na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov,  potravín, liehovín a námietok k nim, (ďalej len „Komisia“)

Skupina výrobcov zašle žiadosť o registráciu na úrad, ktorý ju preskúma, či spĺňa ustanovenia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny a pri  liehovinách ustanovenia nariadenia EP a Rady  (ES) č. 110/2008.

Po preskúmaní úrad postúpi žiadosť o registráciu na ministerstvo.

Ministerstvo po doručení žiadosti o zápis zvolá Komisiu, ktorá ju odborne posúdi (štatút Komisie je uverejnený v časti Platná legislatíva v EÚ a SR) a vydá odporúčacie stanovisko.

Následne členský štát uskutoční v priebehu skúmania námietkové konanie (úrad 3 mesiace, ministerstvo 2 mesiace) na národnej úrovni, počas ktorého ktorákoľvek oprávnene zúčastnená osoba so sídlom alebo bydliskom na území tohto štátu môže vzniesť námietku proti žiadosti. Ak žiadosť spĺňa všetky požiadavky, členský štát vydá vnútroštátne rozhodnutie o uznaní oprávnenosti žiadosti.

Žiadosť je následne úradom zaslaná na Európsku komisiu.

 

2. etapa sa koná na úrovni Európskej únie a podieľa sa na nej Európska komisia

 

Európska komisia skúma žiadosť o registráciu s cieľom overiť, či spĺňa ustanovenia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 6 mesiacov). Po preskúmaní, Európska komisia uverejní žiadosť o registráciu v Úradnom vestníku EÚ, kedy prebieha námietkové konanie (3 mesiace), počas ktorého môže ktorýkoľvek členský štát (okrem štátu, ktorý žiadosť podáva) alebo tretia krajina vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra, zaslaním riadne odôvodneného vyhlásenia Európskej komisii. Po ukončení procesu, Európska komisia zapíše výrobok do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (proces je konkrétne popísaný v článkoch 50 a 51 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1151/2012).

 

POSTUP REGISTRÁCIE ZARUČENÝCH TRADIČNÝCH ŠPECIALÍT V SYSTÉME POLITIKY KVALITY EÚ PREBIEHA V DVOCH ETAPÁCH:

 

1. etapa sa koná na vnútroštátnej úrovni a podieľa sa na nej ministerstvo.

 

Orgán štátnej správy:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“): kompetencia, administrácia prihlášky, posúdenie špecifikácie Komisiou

Žiadosť o registráciu je predložená skupinou výrobcov ministerstvu. Ministerstvo posúdi žiadosť, či spĺňa ustanovenia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. Ministerstvo následne zvolá Komisiu, ktorá žiadosť o registráciu odborne posúdi.

Po posúdení žiadosti o registráciu Komisiou, sa koná námietkové konanie na národnej úrovni (uverejnenie špecifikácie vo Vestníku MP RV SR – 2 mesiace), počas ktorého akákoľvek oprávnene zúčastnená osoba so sídlom alebo bydliskom na území tohto štátu môže vzniesť námietku proti žiadosti. Ak žiadosť spĺňa všetky požiadavky, členský štát vydá vnútroštátne rozhodnutie o uznaní oprávnenosti žiadosti.

Žiadosť je následne ministerstvom zaslaná na Európsku komisiu.

 

2. etapa sa koná na úrovni Európskej únie a podieľa sa na nej Európska komisia

 

Európska komisia skúma žiadosť o registráciu s cieľom overiť, či spĺňa ustanovenia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 6 mesiacov). Po preskúmaní, Komisia uverejní žiadosť o registráciu v Úradnom vestníku EÚ, kedy prebieha námietkové konanie (3 mesiace), počas ktorého môže ktorýkoľvek členský štát (okrem štátu, ktorý žiadosť podáva) alebo tretia krajina vzniesť námietku proti navrhovanému zápisu do registra, zaslaním riadne odôvodneného vyhlásenia Európskej komisii. Po ukončení procesu, Európska komisia zapíše výrobok do registra zaručených tradičných špecialít (proces je konkrétne popísaný v článkoch 50 a 51 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1151/2012).