Vzory vypracovania

Vzory vypracovania

A/ Pre žiadosti o zápis do registra ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie sú potrebné tieto doklady:

  • Jednotný dokument výrobku
  • Špecifikácia výrobku
  • Mapa vymedzeného územia v rámci SR a mapa konkrétneho vymedzeného územia
  • Názov a adresu žiadajúcej združenia alebo skupiny, doklad/zmluva o založení združenia alebo skupiny a aktuálny zoznam jej členov
  • Vyobrazenie výrobku (v rámci prílohy žiadosti)
  • Dokumenty uvedené v literatúre dokazujúce používanie názvu výrobku (zmienky/citácie v literatúre, turistický sprievodca, encyklopédie, spotrebiteľské ankety, ocenenia na výstavách, odkazy na internetové stránky a iné).

B/ Pre žiadosti o zápis ako zaručená tradičná špecialita sú potrebné tieto doklady:

  • Žiadosť o zápis zaručenej tradičnej špeciality do registra
  • Názov a adresu žiadajúcej združenia alebo skupiny, doklad o založení združenia alebo skupiny a aktuálny zoznam jej členov
  • Dokumenty dokazujúce špecifický a tradičný charakter (zmienky/citácie v literatúre, turistický sprievodca, encyklopédie, spotrebiteľské ankety, ocenenia na výstavách, odkazy na internetové stránky a iné).
  • Vyobrazenie výrobku (v rámci prílohy žiadosti)

C/ Príručka na aplikáciu nariadenia č. 1151/2012.

D/ Zatriedenie výrobkov podľa nariadení č. 1151/2012.